VårT KVALITETS- och miljöARBETE

Mohlins Bussar har ett certifierat ledningssystem i Kvalitet, Miljö och Trafiksäkerhet.
Det innebär att vi säkerställer att våra rutiner och arbetssätt uppfyller standardens kriterier och därmed även våra kunder och samhällets förväntningar av oss som företag inom transportsektorn.

Kvalitet ISO 9001
Vi jobbar hela tiden med att förbättra och utveckla vår verksamhet och därmed kunna möta våra kunders förväntningar.

Miljö ISO 14001
Att bidra till en hållbar utveckling är en global nödvändighet och ett ansvar som gäller oss alla. Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan. Vårt mål är att minimera förbrukningen av fossila bränslen så långt det är möjligt. Vi tar hänsyn till detta vid inköp av nya fordon samt genom att informera och utbilda vår personal gällande sparsam körning.

Trafiksäkerhet ISO 39001
Säkerhet är vår första och största prioritering, därför är certifieringen Trafiksäkerhet en viktig process i vårt ISO arbete. Genom att systematiskt och noggrant arbeta och följa upp de rutiner och trafiksäkrhetspolicy vi skapat, uppnår vi en säkrare arbets- och trafikmiljö.

Kvalitetscertifierad sedan 2020-07-02
Miljöcertifierad sedan 2020-07-02
Trafiksäkerhetscertifierad sedan 2020-07-02


Bussen - det miljövänligaste sättet att resa!

Som ett företag inom transportsektorn vet vi att vår verksamhet har stor miljöpåverkan, därför mäter och följer vi löpande upp våra utsläpp. Vårt mål är att minska påverkan av miljön så långt det är möjligt och vi strävar efter att sänka förbrukningen av drivmedel på våra fordon genom information, utbildning och uppföljning till personal. Alla våra bussförare utbildas löpande i sparsam körning.

Vi har gjort aktiva val för att minimera förbrukningen av fossil diesel och övergått till fossilfria transporter vilket vi idag är mycket stolta över. Majoriteten av våra fordon drivs idag på HVO. Det står för Hydrogenated Vegetable Oil och är ett förnybart drivmedel som kan blandas i diesel eller helt ersätta diesel i dieselmotorer. Det är vegetabilisk olja eller animaliska fetter som processats med vätgas för att kunna användas i dieselmotorer. HVO släpper ut 86 procent mindre CO2 än diesel2.

Bussar är det fordonslag där förnybar drivmedel får störst genomslag. En långfärdsbuss på icke-förnybart drivmedel släpper ut 27 g CO2 per personkilometer. Vi som kör på HVO blir utsläppen endast 4 g CO2 per personkilometer. Siffrorna beräknas på långfärdsbuss av typen Euro V med katalysator och i vår fordonsflotta har vi majoriteten VI vilket förbättrar utsläppen ytterligare.

Mer information samt frågor och svar kring bussens klimatpåverkan hittar du här.